สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   โคตรแก้ว
 
1. นายประเคน   มะหัด
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ประธาน
 
1. นายบัวผิน   สุระมาศ
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย   ศรีคุณ
 
1. นายชัยวัฒน์   มะหัด
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร   นนทะคำจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  พ้องเสียง
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยา   มะธิปิไข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โม้ทองศรี
3. เด็กหญิงจิรัชญา   โคตรแก้ว
4. เด็กชายชัยรัตน์  วิจิตรศักดิ์
5. เด็กชายชิณกร   สะแกทอง
6. เด็กชายชินวัตร   ปัตถามัง
7. เด็กหญิงฐนิชา    ประกอบสำเนียง
8. เด็กชายณัฐชัย   สุปะมา
9. เด็กหญิงดาราวรรณ   ราชมี
10. เด็กหญิงทับทิม   พึ่งกุล
11. เด็กชายธนกร   นนทะคำจันทร์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทับ
13. เด็กชายนนทวัฒน์   มะลาพิมพ์
14. เด็กชายนราธิป   มะธิปีไข
15. เด็กหญิงพีระดา   มาดแท่น
16. เด็กชายภานิกร   สุปะมา
17. เด็กหญิงมณีรัตน์   สัตพันธ์
18. เด็กชายรุ่งเรือง   โนนศิลา
19. เด็กชายวรายุ   ภูมิฐาน
20. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สีหาโบราณ
21. เด็กชายวิศวกร   มะธิปิไข
22. เด็กหญิงศิริวรรณ   ประธาน
23. เด็กชายศุภชัย   ศรีคุณ
24. เด็กหญิงสุจิตรา   ศรีสารคาม
25. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   พันธ์คลอง
26. เด็กหญิงสุธาสินี   ปะริเตสัง
27. เด็กชายอนุวัฒน์   โม้ทองศรี
28. เด็กชายอภิชัย   ก้อนแก้ว
29. เด็กหญิงอังสุมาลิน   คนซื่อ
30. เด็กหญิงเกษฎาพร   อัปมาทัง
 
1. นางสาวกิ่งดาว  วรรณปะเก
2. นายชัยวัฒน์  มะหัด
3. นายบัวผิน   สุระมาศ
4. นายประเคน   มะหัด
5. นายรักบรรชา   พิมพระจันทร์
6. นางสาววิรดา  แสนงาม
7. นางอรวรรณ   พ้องเสียง