สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงศิริยากร  กาดกอง
 
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานรอบ
 
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัมพวา  มีแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุดตานา
 
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9    
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายศรายุทธ  วรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานรอบ
 
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.2 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุนิสา  โสวะคุณ
2. เด็กหญิงเสาวนิต  มีลี
 
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15    
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงดารุณี   ซิวา
 
1. นางชะไมพร   อาทิตย์ตั้ง
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7    
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิติยา   วงษ์บ้านดู่
2. เด็กชายสุรชัย   สุดชา
 
1. นายชะไมพร   อาทิตย์ตั้ง
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอติกานต์   พาหนวด
 
1. นางจุฬารัตน์   เขตคาม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงพาลินี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อารามพระ
3. เด็กหญิงวิสุดา  อุปเต
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงการญา  หอมพันนา
2. เด็กหญิงปาริมา  ระวิไชย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประุทุมฝาย
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพลอย  คงพัฒน์
2. เด็กหญิงธิติมา  วงบ้านดู่
3. เด็กหญิงสุภาพร  วรติยะ
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศิริยากร  กาดทอง
 
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน 7