สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานรอบ
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายศรายุทธ  วรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานรอบ
 
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.2 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุนิสา  โสวะคุณ
2. เด็กหญิงเสาวนิต  มีลี
 
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงดารุณี   ซิวา
 
1. นางชะไมพร   อาทิตย์ตั้ง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงอติกานต์   พาหนวด
 
1. นางจุฬารัตน์   เขตคาม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงพาลินี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อารามพระ
3. เด็กหญิงวิสุดา  อุปเต
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงการญา  หอมพันนา
2. เด็กหญิงปาริมา  ระวิไชย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประุทุมฝาย
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพลอย  คงพัฒน์
2. เด็กหญิงธิติมา  วงบ้านดู่
3. เด็กหญิงสุภาพร  วรติยะ
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน