สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ศาลาแดง
2. เด็กหญิงกุลนรี  ครองสี
3. เด็กหญิงชนัญญธิดา  เพชรแสง
4. เด็กหญิงนราวัล  ครองสิงห์
5. เด็กหญิงนริศรา  ปะกิลาพัง
6. เด็กหญิงนลิณี  ศรีธรณ์
7. เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วหานาม
8. เด็กหญิงปณิตา  โคตรแก้ว
9. เด็กหญิงพรพิมล  บุญใหม่
10. เด็กหญิงพิศมัย  ครองสิงห์
11. เด็กหญิงภัสภาพัน  ยาวดี
12. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทับ
13. เด็กหญิงวรรณเลขา  สุภะกำ
14. เด็กหญิงอารียา  พรดี
 
1. นายคูรศักดิ์  เมิกข่วง
2. นางถวิตา  เจริญโชพัฒน์
3. นายนิวัฒน์  โตศิลา
4. นางสาวประดับ  ปะกิลาภัง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.6 ทอง 16 1. เด็กชายนนทิวากร  ครองสม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ปะโกสันตัง
3. เด็กหญิงวัชรี  ขุนพินี
 
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  ครองสิงห์
2. เด็กชายคณาธิป  ศรีโชติ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  มัชปะโม
4. เด็กชายพลพล  ปะกิลากัง
5. เด็กชายวรชาติ  คำพันธุ์
6. เด็กชายสิทธิพล  โสหนองบัว
 
1. นายจักรเพชร  พร้อมสมุด
2. นายบัณฑิตย์  ทุมา
3. นายวัลลภ  บุญมาตุ่น