สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวพร  โนราช
 
1. นางวีนา  ขันติโล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยเกตุ
 
1. นางรัติการ  ศรีสุนทร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายนวพล  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวประเทือง  ทาอามาตย์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนวัช  ตันติกร
 
1. นางวนิดา  ผลินยศ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุดดีสี
 
1. นางยุวลักษณ์   ใหญ่นอก
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อามาตย์พล
 
1. นางยุวนิต  ประโคทัง
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร  มัชปะโม
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชบัณฑิต
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญณรงค์พล  ศรีโยวงค์
2. เด็กหญิงจิตประภัส   พ้องเสียง
3. เด็กหญิงชรามารตรี  จันทร์สด
 
1. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
2. นายไพบูลย์  ธิมาศ
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.75 ทอง 4 1. เด็กชายคเชนทร์   อัคพิน
2. เด็กหญิงทินมณี  ตั้งตระกูล
3. เด็กหญิงประภัสสร  ปิตตานัง
 
1. นางมณีรักษ์  คำดำ
2. นางมณีวรรณ  แก้วรังษี
 
10 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวนิชย์
2. เด็กชายศุภฤกษ์   คำมณี
 
1. นางสุดา  จันทพรม
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   เตชะนอก
2. เด็กชายพิชเญศ  มีชัย
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมี
2. เด็กชายวัชราวุธ  สุขเกษมศิลป์
 
1. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสิตา  ปาปะโพธิ์
 
1. นายพยงค์  ภวภูตานนท์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุริศรี
 
1. นายจรูญ  แก้วรังษี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ประกิระสา
2. เด็กชายติณห์  ผึ่งบรรหาร
 
1. นางกฤษณา  กิตติเสรีบุตร
2. นายสุวิทย์  จ่าพา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ชาวแขก
2. เด็กชายพงศธร  พงษ์มิตร
 
1. นางกฤษณา  กิตติเสรีบุตร
2. นายสุวิทย์  จ่าพา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  บุญมาศ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปทุมขำ
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นายเสาวนาถ  ศิริพรทุม
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณษา  โคตรก่ำ
2. เด็กหญิงศิริยากร  บุญเขื่อง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีวันคำ
 
1. นางนางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางภัทรา  อุ่นใจ
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงฉัตรทอง  โสภาคำ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ชัยยุทธ
3. เด็กหญิงปิยะพัชร  หิตายะโส
 
1. นางภัทรา  อุ่นใจ
2. นางมณีรักษ์  คำดำ
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิสมัย  แข็งแรง
2. เด็กหญิงภูมิชญา  จงเกษกรณ์
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางมณีรักษ์  คำดำ
 
21 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุบผารัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  คำดำ
3. เด็กหญิงสุภิสรัตน์  ธรรมโส
 
1. นางมณีรักษ์  คำดำ
2. นางไขนภา  ศรีโยวงค์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฏิมากร  ประภาวิชา
 
1. นางวิมลรัตน์  เทพนนท์กลาง
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สืบสุนทร
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 6 1. เด็กชายเดชชนา   วรรณี
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สืบสุนทร
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ปวงประชัน
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปองขวัญ  อินทร์ไชย
2. เด็กหญิงวรัญญา  พันเชื้อ
 
1. นางดารุณี  มัดถาปะโท
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เทพจั้ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประโคทัง
 
1. นายนายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนทุม
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พลภูเมือง
3. เด็กชายสุทธิพร  จันภักดิ์
 
1. นางจุไรรัตน์  ภูดวงจิตร์
2. นายทองคำ  คำดำ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นักทำนา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหาบุญลี
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  สุภศร
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
2. นางเยือน  ปทุมชาติพัฒน์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ติดวงษา
2. เด็กชายสิรภพ  เทพจั้ง
 
1. นายนายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปาสาจัง
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
 
1. นางหนูไกร  อินละคร
 
34 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริณดา  กึกก้อง
 
1. นางสมพร  แก่นนาคำ
 
35 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  ตันติกุลวัฒนกิจ
 
1. นางจิราภรณ์  เดชบุรัมย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  ผิวทอง
 
1. นางยุวนิต  ประโคทัง
 
37 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณาลี  กึกก้อง
 
1. นายทองคำ  คำดำ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายจักรรินทร์  คงสัตย์
2. เด็กชายจิตริน  โคตรฉิน
3. เด็กชายธนดล  ตันติกุลวัฒนกิจ
4. เด็กชายธรรมพัศ   แสงทอง
5. เด็กชายปิยะ  โนราช
6. เด็กชายภัทรศักดิ์  วันละ
7. เด็กชายรชต  หิตายะโส
8. เด็กชายศุภวิท  อ้วนมะโฮง
 
1. นายคะนอง  อินลคร
2. นายสถิตย์  รางศรี
3. นายไพบูลย์  ธิมาศ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงจิรัติกาล  ปทุมเพชร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มูลหนองแวง
 
1. นางมารศรี  โกการัตน์
2. นางไขนภา  ศรีโยวงค์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หันทะยุง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นางอัณชนาพร  ศิริพรทุม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  เกษมราษฏร์
2. เด็กชายวชิรวุธ   ตาลวงศ์
 
1. นายจวน  ขันติโล
2. นางยุวลักษณ์  ใหญ่นอก
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชบัณฑิต
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
2. เด็กชายอานันทร   โยธะมาตย์
3. เด็กชายเทิดไทย  ศุภเมธี
 
1. นางพรทิพย์  ชัยนิพพันธ์
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
44 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา
2. เด็กชายธนโชค  แสนสุภา
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ชัยยุทธ
 
1. นางอรทัย  ประจักษ์แจ้ง
2. นางอัฐฏภิญญา  จูมแพงจารุพงศ์