สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  กลางนา
2. เด็กชายสุทธี  อัปมระกัง
 
1. นายวิชชา  ทุมดี
2. นายวิชัย  แคนสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิชญา  ปลายนอก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญคำ
3. เด็กชายศิลปกร  พุฒศรี
4. เด็กชายสิริศักดิ์  สิงลี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มริตะใน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทุมดี
2. นางประทวน  คันธภูมิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติยา  ปลายนอก
2. เด็กหญิงกิตติกา  ลาภิสบ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ปลายนอก
4. เด็กหญิงพิมมาดา  บุญพา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทแสน
 
1. นางคำมูล  อันทะหวา
2. นางประทวน  คันธภูมิ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา   สารากาล
 
1. นายสง่า   พิมพ์ดอนอัด
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์   พุฒศรี