สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เครือวรรณ
 
1. นายหนูกัน  มะปะเท
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงศิริภัส  ศรีเสน่ห์
 
1. นายหนูกัน  มะปะเท
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญาดา  ศรมณี
2. เด็กหญิงวัชราพร  วิเศษรินทอง
3. เด็กหญิงวัชราพร  ชนะบุญ
 
1. นายมานิตย์  เนาว์แก้ว
2. นายหนูกัน  มะปะเท
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  เหง่าวังจาน
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  มัทรา
 
1. นายสมหมาย  สุทธิเภท
2. นายหนูกัน  มะปะเท
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรุติ  อัปมระกัง
2. เด็กชายพศิทฐ์  พันธ์โนราช
 
1. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทัดไทย
3. เด็กหญิงนรา  วรรณเขียว
4. เด็กหญิงศรุตา  ทองดีนอก
5. เด็กหญิงหัฐพร  สิงหาราโท
 
1. นายอนันต์  การภักดี
2. นางอรุณี  ปลายขอก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มิเล
2. เด็กหญิงพิณวดา  หล้าเพชร
3. เด็กหญิงพิมพนิต  หอมดวง
4. เด็กหญิงสุทธิการนต์  อัปมะโน
5. เด็กหญิงอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
 
1. นางสมทรง  มะปะเท
2. นางอรุณี  ปลายขอก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงอชิรญา  วีระพันธ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  บัณฑิตเสน
 
1. นายมานิตย์  เนาว์แก้ว
2. นางสมทรง  มะปะเท
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  มิเล
2. เด็กหญิงสิรินารถ  ปะมา
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปะมา
 
1. นายสมชาติ  ราชจำเริญ
2. นางแสงจันทร์  ภูมาศ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิ้งโคตร
 
1. นายสมชาติ  ราชจำเริญ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง 4 1. เด็กชายนราธิป  แก้วสีขาว
 
1. นางอรุณี  ปลายขอก
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 7 1. เด็กชายนราธิป  แก้วสีขาว
 
1. นางอรุณี  ปลายขอก
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงธรรม  มิเล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิ้งโคตร
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีวิธี
2. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์กระสัง
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรกนก  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงอังษฎางค์  สิงห์ทอง
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  มะปะเท
 
1. นางอรุณี  ทุมดี