สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยธิสาร
2. เด็กหญิงประวีณา  กองพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  สีหาบุดโต
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตชาติ  ช่างผา
2. เด็กหญิงกิตติยา  แหลมจันทึก
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดลเอี่ยม
4. เด็กชายจิระพงษ์  ภูสีดิน
5. เด็กชายจุลพัฒน์  ปัจตาทะยัง
6. เด็กชายชลสิทธิ์  ไชยสา
7. เด็กชายทัตพร  หันแจ้ด
8. เด็กชายธงธวัช  อินโส
9. เด็กชายธรรมมงคล  มิเล
10. เด็กหญิงธิติพร  ชัยสมพิศ
11. เด็กชายธีระพล  ขุนวารินทร์
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุดพันธ์
13. เด็กชายปฏิภัทร  ภูมินา
14. เด็กชายประเสริฐชัย  เชื้อกล้า
15. เด็กชายปะมะวิทธ์  ประธรรมสาร
16. เด็กชายรัฐศาสตร์  มูลต้น
17. เด็กชายวิทวัฒน์  ปะมา
18. เด็กชายสุริยา   หัดที
 
1. นายบุญโฮม  สุวรรณเหลา
2. นางพงษ์สุวรรณ  แสงเนตร
3. นางสมหมาย  วังหนองเสียว
4. นางสำลี  รักสุทธี
5. นายอภัย  วังหนองเสียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  มูลวัต
2. เด็กชายเจษฎา  วังหนองแสียว
 
1. นางสมหมาย  วังหนองเสียว
2. นายอภัย  วังหนองเสียว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 15    
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   วังหนองเสียว
 
1. นางพวงผกา   เสาพาน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  แป้นไทย
2. เด็กหญิงวรากร  ทองรุ้ง
3. เด็กหญิงสุวิมล  ภูตาเลิศ
 
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสียา
 
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตรชัย  ประเมทะโก
2. เด็กชายตะวัน  มามี
3. เด็กชายธีระพัฒน์  ขุนวารินทร์
4. เด็กชายบัญญัติ  พรดี
5. เด็กชายพงษ์รัตน์  หลักพัมคำ
6. เด็กชายภานุพงษ์  ชินภา
7. เด็กชายรุจิโรจน์  ประธรรมสาร
8. เด็กชายอนาวิน  อะสุชีวะ
 
1. นายบุญโฮม  สุวรรณเหลา
2. นายวิรัตน์  บุญมาก
3. นายอภัย  วิโนนองเสียว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15    
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 84 ทอง 5