สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ประทุม
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปักเขตานัง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วงษ์ปัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัชญา  หาคลัง
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนานนท์  ปธิรูโป
2. เด็กหญิงนุชวรา  หิตายะโส
 
1. นางสมหมาย  ประมาคะเต
2. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปาสาจัง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วงษ์ปัน
 
1. นายนุกุล  สิงห์สีโว
2. นายสุพล  โคตรสังข์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดงจารย์
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณปะเก
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เข็มพิลา
 
1. นางสาวปิยพร  อาระหัง
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนานนท์  ปธิรูโป
 
1. นายนุกุล  สิงห์สีโว
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายดลนรินทร์  หลักคำพันธ์
2. เด็กหญิงปัณพร  โรมวาปี
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปักเขตานัง
2. นางทองสุข  สุธรรมมา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายจิรายุส  ดงสงคราม
2. เด็กชายพีรวิชญ์  คำพันธ์
 
1. นางทิพาพร  โคตรสังข์
2. นายสุพล  โคตรสังข์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สุปะเม
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีสังข์
 
1. นางสมหมาย  ประมาคะเต
2. นางอุไรวรรณ  ชาวพงษ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หลาบสีดา
2. เด็กชายทศพล  กางมาเทศ
 
1. นางสาวสมหวัง  อาระหัง
2. นายสุพล  โคตรสังข์
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ดงพระจันทร์
 
1. นางสาวปิยพร  อาระหัง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงเพชรัตน์  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวปิยพร  อาระหัง