สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 19.37 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนวพล   สุขสำราญ
2. เด็กชายปริญญา   นามวงษ์
 
1. นางนงนุช  ฤทธิสิงห์
2. นางราตรี   แสนเย็น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพัดสน   สาสีดา
2. เด็กชายอนุชิต   หัสโก
 
1. นางภคพร   มูลธรา
2. นายวีระชัย   แสงโทโพธิ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดาบุตรดี
2. เด็กชายปฐมพงษ์   ชิณศรี
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญลิสา   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชัญญา   ชินโคตร
 
1. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์
2. นายวีระชัย   แสงโทโพธิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐกมล   พลศรีราช
2. เด็กหญิงอารียา   วรรณวงษา
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายสรรชัย   สิงห์ทอง
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงนัดลัดดา   ชิณศรี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ปัจฉิมชาติ
 
1. นางภคพร   มูลธรา
2. นางราตรี   แสนเย็น
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายศรานนท์   มะพันธ์
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจิราภา   สวัสดิผล
2. เด็กหญิงนัดลัดดดา   ชิณศรี
3. เด็กหญิงวิภาวี   ช่างประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ปัจฉิมชาติ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   พานพิมพ์
6. เด็กหญิงอารยา   นามมนตรี
 
1. นางนงนุช  ฤทธิสิงห์
2. นางภคพร   มูลธรา
3. นางราตรี   แสนเย็น
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจิราภา   สวัสดิผล
2. เด็กหญิงนัดลัดดดา   ชิณศรี
3. เด็กหญิงรินรดา   คำหารพล
4. เด็กหญิงวิภาวี   ช่างประเสริฐ
5. เด็กหญิงวิยะดา   ช่างประเสริฐ
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ปัจฉิมชาติ
7. เด็กหญิงศิริวรรณ   เกิดสมบัติ
 
1. นางนงนุช   ฤทธิสิงห์
2. นางภคพร   มูลธรา
3. นางราตรี   แสนเย็น