สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงวงเดือน  ทองใบ
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปาปะโน
2. เด็กชายพลกฤษณ์  สาริทา
 
1. นางกัญญารัตน์  พานเมือง
2. นางพิชยาดา  ใจภักดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงวงเดือน  ทองใบ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทองพราว