สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุคำภา
2. เด็กชายกรกต  บุญชาญ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โสกันต์
4. เด็กหญิงณัฐติญา  โอทอง
5. เด็กหญิงณัฐพร  สอนเสนา
6. เด็กหญิงธัญชนก  ชาชำนาญ
7. เด็กหญิงปนิดา  เมืองแนว
8. เด็กหญิงพรทิพภา  มาฤทธิ์
9. เด็กหญิงพัชรี  พงษ์สระ
10. เด็กหญิงพิยะดา  สุขทวี
11. เด็กหญิงรจนา  ตาลเอียม
12. เด็กหญิงวารี  ศิรินัย
13. เด็กหญิงศุภวรรณ  จำทุ่งวัง
14. เด็กหญิงสุชาดา  นามแฝง
15. เด็กชายอานนท์  เกษี
 
1. นายวิจิตร  แก่นผกา
2. นายสุภาพ  ยศไกร
3. นางสาวอนุสรณ์  จันทะพิมพ์
4. นายเสมอ  ดวงแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒