สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทิมา   พาโคกทม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินธิแสง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุสา
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางสมฤดี  สุปะติ
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฏา  มะหา
2. เด็กชายวรายุทธ  ปะกำแหง
3. เด็กชายโรมรันต์  ปะวันเต
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางสมฤดี  สุปะติ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปลาปัง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แป้นประโคน
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.23 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวัชรพล  ชนะบุญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางสมฤดี  สุปะติ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.82 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปลาปัง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แป้นประโคน
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยภักดิ์  วิชาชาด
2. เด็กชายนัฐพล  ลาลาด
3. เด็กชายส่งศักดิ์  ฤิทธิ์จันดี
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางวันพร  มะหัด
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายวัชรพล  ชนะบุญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
3. เด็กชายสุทธินนท์  อินธิแสง
 
1. นางวันพร  มะหัด
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฏา  มะหา
2. เด็กหญิงจันทิมา  พาโคกทม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินธิแสง
 
1. นางวันพร  มะหัด
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกฤษฏา  มะหา
2. เด็กชายวรายุทธ  ปะกำแหง
3. เด็กชายโรมรันต์  ปะวันเต
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย