สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงคัทลียา  สัตตะโส
2. เด็กหญิงนัดสุดา  สีชนะ
3. เด็กหญิงวันทนา  คำสะเมล์
4. เด็กหญิงสิราณี  ทองเพชร
5. เด็กหญิงสุจิรา  บุตรกาศ
 
1. นายปริญญา  นิคมรัตน์
2. นางอนุธิดา  ลิลากุด