สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทการณ์  มุ่งแฝงกลาง
2. เด็กชายสถาพร  คำนนท์
 
1. นางวิลาวรรณ  สุนทร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิชา  สุวรรณภิญญา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางวิลาวรรณ  สุนทร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงคณิศรา  ปาปะขัง
2. เด็กหญิงศรุตา  น้อยศรี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กวนฮางฮอง
 
1. นางประนอม  เที่ยงธรรม
2. นางวิมลวัลย์  อักษรพิมพ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงปภิชญา  เหมือดนอก
2. เด็กหญิงอุษณา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวพิมพาภรณ์  ปัดตังทานัง
2. นายไชยณรงค์  ประพฤติใน