สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19    
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43.25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปณิตา  สังคะโน
2. เด็กชายปรณต  ปักสังคะเนย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โยทะมาต
 
1. นางจินตนา  ปฏิการ
2. นางสุจิตรา  ชาวด่าน