สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นินทราช
 
1. นางสุกัญญา  แสนบุดดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 1. เด็กชายพีรภาส  นรการ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริสำราญ
 
1. นางประเพียร  จันทร์สด
2. นางเกษร  จันทะกล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยังจันทร์
2. เด็กชายปรณต  ปักสังคะเนย์
 
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดงกาวัน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นานอก
3. เด็กหญิงชฏาธาน  ขาวภา
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวหนอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ยังจัน
6. เด็กหญิงปิยพร  ประทุมสังข์
7. เด็กหญิงพัชรมัย  สุวิชัย
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาวพงษ์
9. เด็กหญิงวัลนิสา  ดาแก้ว
10. เด็กหญิงศรัณยา  คงสัตย์
11. เด็กหญิงสิริยากรณ์  นนตะศรี
12. เด็กหญิงอญธิสา  หลักคำพันธ์
13. เด็กหญิงอนันญา  คำภักดี
14. เด็กหญิงอาริยา  สุขเกษม
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงโทโพธิ์
 
1. นางจินตนา  ปฏิการสุนทร
2. นางพุทธรักษ์  ภูตาโก
3. นางสุวพร  ศรีสารคาม
4. นางเกษร  จันทะกล
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์   แหวงเงิน
2. นายพลวัฒน์    รามสีดา
3. นายอรรถชัย   นะธิไทย
 
1. นายโชติวัติ   โคตรรุฉิน
2. นายไพฑูรย์   มะเสนะ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลวัฒน์    รามสีดา
 
1. นางเอมอร   ปานจำลอง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก   นินทราช
 
1. นางเอมอร   ปานจำลอง
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา   กูลรัตน์
2. นางสาวนุชรีพร   ช่างไถ
3. นางสาวมัลลิกา    อู่อรุณ
4. นางสาวศศิรักษ์    แสนบุดดา
5. นางสาวสุธาทิพย์    ต้นงาม
 
1. นางกัณลยาณีย์   ทิพย์พิชัย
2. นางสุกัญญา   แสนบุดดา
3. นางเอมอร   ปานจำลอง
4. นายโชติวัติ   โคตรรุฉิน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พานอก
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาวพงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงโทโพ
 
1. นางพุทธรักษ์  ภูตาโก
2. นางสุวพร  ศรีสารคาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  โยธาศรี
 
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โยธะมาตย์
 
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑