สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94.2 ทอง 15 1. เด็กหญิงบุษราคำ  ซ้ายสนาม
2. เด็กหญิงภัคนันท์  มีศรี
3. เด็กหญิงหัทยา  ไชยสงค์
 
1. นายประเทือง  ทัพสุริย์
2. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงศดานันท์  ไชยมงคล
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.1 เงิน 12 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไปพบ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชารินา  พาลเหนือ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไปพบ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์