สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทาริดา  ประริตะวา
 
1. นางรัศมี  เรืองสมบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  อัปมาเก
 
1. นายรัศมี  เรืองสมบัติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.2 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ศีสนา
2. เด็กชายนที  นามประพัด
 
1. นางจิราวรรณ  คณะศรี
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิสิน
2. เด็กหญิงชลกานต์    ยอดทองหลาง
3. เด็กหญิงญดาพร   พงษ์พันธ์นา
 
1. นายมิตร    สกุลจร
2. นางวันทนีย์   สกุลจร
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายพีรภัทร์   อนุวาร
2. เด็กชายวัตชรากร   จันทรักษ์
3. เด็กหญิงอนิศรา   พันภักดี
 
1. นางสาวมธุรส   เรืองสมบัติ
2. นายรัศมี   เรืองสมบัติ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยชาญ  ภูมิบัว
2. เด็กชายธีระโชติ  บุญพา
3. เด็กชายไววิทย์  วงศา
 
1. นายพรมมี  มีดวง
2. นายสุรศักดิ์  ปาปะกัง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4    
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อินธิแสง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปัตวัง
 
1. นายมิตร  สกุลจร
2. นางวันทนีย์  สกุลจร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยวดี  เวียงทอง