สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.2 ทอง 17 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ศีสนา
2. เด็กชายนที  นามประพัด
 
1. นางจิราวรรณ  คณะศรี
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายพีรภัทร์   อนุวาร
2. เด็กชายวัตชรากร   จันทรักษ์
3. เด็กหญิงอนิศรา   พันภักดี
 
1. นางสาวมธุรส   เรืองสมบัติ
2. นายรัศมี   เรืองสมบัติ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อินธิแสง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปัตวัง
 
1. นายมิตร  สกุลจร
2. นางวันทนีย์  สกุลจร