สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80.25 ทอง 11 1. เด็กชายธนัญชัย  ปะหุสี
2. เด็กชายวัชราภรณ์  โอปัณกา
3. เด็กชายสุทิน  วรรณปะมี
 
1. นางมณีวรรณ  จิตรมั่น
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงทัศนีย์   พันธ์คลอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ดวงคำ
 
1. นางพรรณิภา   อันสุวรรณ
2. นางราศรี   จำปาทอง
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงนารินทิพย์   หัดที
2. เด็กหญิงพัชรี   ชารีผาย
 
1. นางราศรี  จำปาทอง
2. นางวัลลภา    อันสุวรรณ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ภิรมรักษ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  สุปะมา
3. เด็กชายสิทธิพร  บัวสิงห์
 
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมขวัญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวสิงห์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ราหา