สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาพร  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยราช
3. เด็กหญิงมาลินี  ภคะวา
4. เด็กชายวรวุฒิ  ทุมดี
5. เด็กชายอนนท์  ปทุมวงษ์
6. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  วิรวรรณ
 
1. นางอดิสรณ์  ศรีประย่า
2. นายไพสณ  โพธิ์วิเศษ