สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชาญฉลาด
2. เด็กหญิงสิรินญา  อัปมะเทา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุรักษ์
 
1. นายนพราช  โนราช
2. นางสวรรยา   วัชรานุสรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปเสน
2. เด็กชายจักรพงษ์  กุลจันทร์
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  มะกา
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ดงเรียงราช
5. เด็กชายอานุภาพ  ศรีพัฒน์
6. เด็กชายโชคชัย  ทิ้งโคตร
 
1. นายถาวร  เมิกข่วง
2. นายนพราช  โนราช
3. นางสวรรยา  วัชรานุสรณ์