สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนำทิพย์  เปตานัง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชัยษา
3. เด็กหญิงอารียา   ไอยะรา
 
1. นางทองบน  มาระตา
2. นางสุพัตตา  ลาวัลย์
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายภูมินทร์  มิลน้อย
 
1. นางนริศรา  วัฒนขำ
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ดีนอก
 
1. นางนริศรา  วัฒนขำ
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงมาลิษา  จรศรชัย
 
1. นางทองบน  มาระตา