สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 15 1. เด็กชายอนันต์ยศ  เงางาม
 
1. นางเสาวคนธ์  ลาทรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสารัช  คาระโก
2. เด็กหญิงสไบแพร  เพชรสีสุข
 
1. นางเสาวคนธ์  ลาตรินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรพิน  เจียมใจ
2. เด็กหญิงนิศาชล  จีระออน
3. เด็กหญิงบัวทิพย์  หานนท์
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางสุนทร  ปิดตานัง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.9 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทักษิณ  เกลี้ยงกรแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  บุญมา
 
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.4 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปิยวัติ  เขียวอุตสา
2. เด็กชายภูชิต  สำราญดี
 
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.75 ทอง 16 1. เด็กหญิงกชกร  ปินะกา
2. เด็กชายธีรภัทร์  สระแก้ว
 
1. นายประชา  สาคำ
2. นางสุนนย์  ปิดตานัง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันธนา  ครองวัง
 
1. นางสมพิศ  แพงจันทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายกรกมล  พันธ์หนองหว้า
2. เด็กชายกรวิชญ์  ทานนท์
3. เด็กชายณัฐกวี  สาคำ
4. เด็กชายปุริชัย  สุระพล
5. เด็กชายศิริชัย  แอนไธสง
6. เด็กชายไกรลาศ  ประทุมสันต์
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางสมพิศ  แพงจันทร์
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกาญศิริ  แสนศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  แสงโพธิ์ดา
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางอารยา  เสนาสุธรรม