สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรพิน  เจียมใจ
2. เด็กหญิงนิศาชล  จีระออน
3. เด็กหญิงบัวทิพย์  หานนท์
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางสุนทร  ปิดตานัง
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.9 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทักษิณ  เกลี้ยงกรแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  บุญมา
 
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.4 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปิยวัติ  เขียวอุตสา
2. เด็กชายภูชิต  สำราญดี
 
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกาญศิริ  แสนศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  แสงโพธิ์ดา
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางอารยา  เสนาสุธรรม