สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริวิมล  กัดไธสง
 
1. นางกิตติวรรณ  เชาระกำ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6    
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปภัสรา  คุณารักษณ์
 
1. นางดวงสมร  รัดจันทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18    
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญธิดา  อินทะสะ
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยโม
3. เด็กหญิงอัญชลี  สีทน
 
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจามร  เชาระกำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ใจเพียร
3. เด็กหญิงสตรัรัตน์  วงศรี
 
1. นางสาวนิตยา   ปัตตายะโส
2. นางนิตย์รดี  สารจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธ์อุทัย
2. เด็กหญิงวริศรา  อันยะ
 
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18    
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงอลัญนาฏ    ปินะสา
 
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาณิศา   ดวงมาลัย
2. เด็กชายวรพล   อุ่นสนธ์
3. เด็กหญิงสุวิมล   เสริฐวาสนา
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงญานินท์   แก้วบุตรสา
 
1. นางดวงสมร   รัดจันทอง
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์   แก้วบุตรสา
 
1. นางดาราวรรณ   ดวงมาลัย
 
13 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา   สุขวารี
2. เด็กหญิงดารินทร์   จารุจัน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    แวงวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทับสงเคราะห์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ   กองไธสง
6. เด็กหญิงอรอุษา   ไชยโม
7. เด็กหญิงอรัญณา   ชุ่มกลาง
8. เด็กหญิงอารียา   บุญเพิ่ม
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
3. นางยุภาพรณ์    จันทเขต
4. นางอรสกุล   จันทะรัง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ธร  จีระออน
2. เด็กชายภานุมาศ  สุโข
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณารักษ์
2. เด็กชายอาทิตย์  เขมะโร
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายธนกร  ดวงมาลัย
2. เด็กชายภูมินทร์  นะราช
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  ร่มไธสง
2. เด็กชายอนันตชัย  อินทะ
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  จีระออน
2. เด็กหญิงปนัสดา  จีระออน
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  เกี้ยวกั้น
 
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายบัณฑิต  พลหนุ่ย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อินทะ
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  แดงวิบูลย์
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายปุณพล  นะราช
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  สมศรี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงมัสยา  เกื้อเม่ง
2. เด็กหญิงศิริยากร  ผ่องลุนหิต
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัย  เขมะโร
2. เด็กชายนราธร  กัณหาป้อง
3. เด็กชายวัลลภ  โคตรภูมี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.6 เงิน 12 1. เด็กชายศรายุทธ  พยังเฆ
 
 
25 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ช่างเหล็ก
 
 
26 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  เวียงบาล
 
 
27 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวดี  เขียวอุดสา
 
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑