สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญธิดา  อินทะสะ
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยโม
3. เด็กหญิงอัญชลี  สีทน
 
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจามร  เชาระกำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ใจเพียร
3. เด็กหญิงสตรัรัตน์  วงศรี
 
1. นางสาวนิตยา   ปัตตายะโส
2. นางนิตย์รดี  สารจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธ์อุทัย
2. เด็กหญิงวริศรา  อันยะ
 
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงอลัญนาฏ    ปินะสา
 
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาณิศา   ดวงมาลัย
2. เด็กชายวรพล   อุ่นสนธ์
3. เด็กหญิงสุวิมล   เสริฐวาสนา
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงญานินท์   แก้วบุตรสา
 
1. นางดวงสมร   รัดจันทอง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์   แก้วบุตรสา
 
1. นางดาราวรรณ   ดวงมาลัย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ธร  จีระออน
2. เด็กชายภานุมาศ  สุโข
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณารักษ์
2. เด็กชายอาทิตย์  เขมะโร
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  ร่มไธสง
2. เด็กชายอนันตชัย  อินทะ
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายบัณฑิต  พลหนุ่ย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อินทะ
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  แดงวิบูลย์
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัย  เขมะโร
2. เด็กชายนราธร  กัณหาป้อง
3. เด็กชายวัลลภ  โคตรภูมี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ช่างเหล็ก
 
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  เวียงบาล
 
 
16 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวดี  เขียวอุดสา
 
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑