สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - - 1. นายธนากร   แสงทุย
2. นางสาวพัชรินทร์   นิลบรรพต
 
1. นายผจญ  โยธราช
2. นางยุพา   ชาวพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายโชคอำนวย  มะธิปิไข
 
1. นายอำนาจ  ขอเหล็กกลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนาพร   คำรัตน์
2. นายทิวากร    พุทธธรรม
3. นายสุทน   ปานกลาง
 
1. นางยุพา  ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
4 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทวฤทธิ์   ประกอบแจ่ม
 
1. นายสังวร   ศรีธรณ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันทิมา   ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงคลาวเดีย   พลศักดิ์เดช
3. นางสาวจิตติพร   อิ่มนาง
4. นางสาวพัณณิตา   ฟักสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิรินันท์   สุขสุทธิ
6. นางสาวอทิติยา   สังฆขี
 
1. นายนิกรณ์   วรรณปะโพธิ์
2. นางบังอร   วรรณปะโพธิ์
3. นายสนอง   ศรีสารคาม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิชนันท์  จำปานิล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ลุนศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงคำ
 
1. นายวิเชษฐ  นันทเสนา
2. นางเบญจารี  สีลาวัน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.4 ทอง 10 1. เด็กชายธนภัทร   หน่อทองหลาง
2. เด็กชายธนสิทธิ์   เครือบุญสินธุ์
3. เด็กชายเกียรติภูมิ   มะปะเม
 
1. นายนิกรณ์   วรรณปะโพธิ์
2. นายวิเชษฐ   นันทเสนา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง 6 1. เด็กชายจิตกร   บัวบาน
2. เด็กชายณัฐกร   มะปะเม
3. เด็กชายมณู   นามเหลา
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยณัฐ   สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงชนิกาญ   ประเมนาโพธิ์
3. เด็กหญิงทิฆัมพร   ลินลา
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงศศิธร   ไหยะโก
2. เด็กชายศุภโชค   วรรณปโพธิ์
3. เด็กหญิงเยาวภา   หิตายะโส
 
1. นางบังอร   วรรณปะโพธิ์
2. นางยุพา   ชาวพงษ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทินมณี   ลินลา
2. นางสาวลักษณา   บุระเวทายัง
3. นางสาวสุดารัตน์   อาแคนใส
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายสุทน   ปานกลาง
2. เด็กชายอาทิตย์   สันทิตย์
 
1. นางณิชาภา   ศรีธรณ์
2. นางอรอนงค์   บุญหล้า
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายทิวากร   พุทธธรรม
2. นางสาวพัณณิตา   ฟักสูงเนิน
3. เด็กชายโรจน์   เนื้อจันทา
 
1. นายนิกรณ์   วรรณปะโพธิ์
2. นางบังอร   วรรณปะโพธิ์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวพัณณิตา    ฟักสูงเนิน
 
1. นางอรอนงค์   บุญหล้า