สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 10    
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทะ
2. เด็กหญิงดวงพร  สร้างนานอก
3. เด็กหญิงดวงใจ  ปิดตานัง
4. เด็กหญิงบัวสวรรค์  แคนติ
5. เด็กหญิงพิมนะภา  โสพันโต
6. เด็กหญิงฤทัย  นามโครต
7. เด็กหญิงวินครา  กันหาสยา
8. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พวงจำปา
9. เด็กหญิงอรดา  สีทองสา
10. เด็กหญิงเอมอร  สร้างนานอก
 
1. นางสาวกอบกุล  ปะกำแหง
2. นางสมควร  ผาวงษา
3. นายสมบุรณ์  ปะกำแหง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกลียวนาก
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลคำเดช
3. เด็กหญิงชมพูนุท  คุ้มไพฑูรย์
4. เด็กชายนิรุต  ป้องขวาเลา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีศรี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  กองแก้ว
 
1. นางสาวดุษฏี  พะโยโค
2. นายสมบูรณ์  ปะกำแพง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไพบูลย์  ปาปะไพ