สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาพัฒน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงประภาวดี  นาดี
3. เด็กหญิงพัชรรินทร์  บุญนาค
4. เด็กหญิงสิรัญญา  นะธาหนองแวง
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  โครตภูมิ
 
1. นางนุชนาฏ  ขันโมลี
2. นายวราธร  ผึ่งบรรหาร
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีนัสศราย์   ทุริดไธสง
2. เด็กหญิงอาธิตยา   ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วกั้น
 
1. นางนุชนาฎ    ขันโมลี
2. นางปาริชาติ   แผงบุดดา
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศราวุธ   จั้นพลแสน
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   รัตนพล
3. เด็กหญิงแคทรินทร์   บ้งกาวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   ทิ้งโคตร
 
1. นายสมชาติ    ราชจำเริญ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรดา   ธรรมสา
 
1. นางปาริชาติ   แผงบุดดา
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   จำปา
2. เด็กหญิงพัชราพร   แก้วกาเหรียญ
 
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    พรรษา
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ดาวรายรัมย์
 
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93.5 ทอง 8 1. เด็กชายจิระศักดิ์    บัวสาย
2. เด็กชายสหรัฐ   ปินะถา
3. เด็กชายสหัสวรรษ    ประกอบใจ
 
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10