สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาลาวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณา  แก้วจำปา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เกาะสิงห์
4. เด็กหญิงหัทยา  ทองดี
5. เด็กชายเชาวลิต  ชาติชาวนา
 
1. นางพุทธมา  ลาธิโน
2. นางมยุรี  ติดวงษา
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจนา   มาลาวรรณ
2. เด็กชายคำพันธ์    พันสถาน
3. เด็กหญิงดวงนภา    อ่วมสันเทียะ
4. เด็กหญิงทัศนีวรรณ    จูสันเทียะ
5. เด็กชายพลวัตร   ไปรณรงค์
6. เด็กหญิงภควรรธน์   คำจันทร์วงษ์
7. เด็กชายสิมิหลา    อองบางน้อย
8. เด็กชายสุทัศน์    เบิกบาน
9. เด็กชายสุพะนิช   ปัสโก
10. เด็กหญิงอนุธิดา    กิ้นบุราณ
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
2. นายศิริพรรณ   ละครแก้ว
3. นางไพฑูรย์   ยิ่งยืน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จันทะวงษ์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิภักดิ์
3. เด็กชายธนพล  ภักดีทา
 
1. นางมยุรี  ติดวงษา
2. นายวุฒิ  พลเยี่ยม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงนรีมาศ  ทองนอก
2. เด็กหญิงพัชราภา  แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงพิมพิสา  ยังคุณ
 
1. นางมยุรี  ติดวงษา
2. นายวุฒิ  พลเยี่ยม
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิษา  เกี้ยงกรแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  สะตะ
3. เด็กหญิงศิริกานต์  พุทไธสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์
2. นางจงรักษ์  ลุนทองทา