สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัทกานต์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงศุภพร  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงเมฆขลา  ยะพลหา
 
1. นางพัชรินทร์  โคตรสมบัติ
2. นางสมจิตร  อาจจอหอ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15    
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแคทลียา    กิบบอนส์
 
1. นายยรรยงค์   ประวารระ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงแคทลียา    กิษษอนส์
 
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภิมล   ผ่อนตาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองย่อม
 
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 1. เด็กชายวันเฉลิม  มาเย็น
2. นายอนันต์  มาเย็น
 
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปินะกะเส
 
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายรณฤทธิ์  รางศรี
2. เด็กชายอนันต์  มาเย็น
 
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปินะกะเส
 
1. นายยรรรงค์  ประวารณะ
2. นางสมจิตร  อาจจอหอ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปินะกาตาโพธิ์