สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบู้อ่ำ
 
1. นางนิลัดดา  เนื่องศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โยตะคง
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ยามไธสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  โยตะคง
4. เด็กหญิงชลธิชา  เดิมทำรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐริกา  มูลศรีสุข
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บาลศิริ
7. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบู้อ่ำ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิ์แสงดา
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  เจริญดี
10. เด็กหญิงสุธิดา  พลไชยขา
11. เด็กหญิงสุนิตา  สมพร
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เสลา
13. เด็กหญิงอภิญญา  น้อนจันวงษ์
14. เด็กหญิงอมลธีรา  สอนวงษ์แก้ว
15. เด็กหญิงอักษราภัก  กองศิริ
 
1. นางนิลัดดา  เนื่องศรี
2. นางยุพาภรณ์  เสลานอก
3. นางสาววรรณรัตน์  แก้วเกษเกลี้ยง
4. นางอัญชรินทร์  สีปอพาน
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีบู้อ่ำ
 
1. นางธัญพิชชา   ทิพสีลาด
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.4 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงงาม
2. เด็กชายพงศธร  น้อยจันวงษ์
3. เด็กชายพินิจนันท์  ประทุมมี