สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนพนันท์  โพเทพา
 
1. นางเพ็ญนภา  คำมาศ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอภิชาติ  เครือจันทร์
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรวิชญ์  มงคลสกุลกิจ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยนันท้าว
2. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
3. เด็กหญิงรัชนี  ไชยเทศ
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองดวง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันชนะ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นายสุวิทย์  คำมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  บุญไธสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
5. เด็กชายเอกภพ  วรรณทะวงศ์
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายสุวิทย์  คำมณี
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพาซ้อย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองนอก
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชคอนันต์  นางสีคุณ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  สมมัจฉา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สุดา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
17 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. เด็กชายกรรภิรมย์    สิงมาดา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จำปานิล
4. เด็กชายกัณฑิมา   นาคสูงเนิน
5. เด็กชายกิตติศักดิ์   มาลาวรรณ
6. เด็กชายก้องเกียรติ   วัลละภา
7. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
8. เด็กชายจิรายุทธ    ดวงตา
9. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
10. เด็กชายชัยภัคดิ์    ไอยะ
11. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
12. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
13. เด็กชายธนาวุฒิ   พิมพาซ้อย
14. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
15. เด็กชายปริญญา   คำตา
16. เด็กหญิงพรรณทิพา    มาลาวรรณ
17. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
18. เด็กหญิงภนิดา  ศรีสุวรรณ
19. เด็กชายภาณุพงศ์   นวนมิตร
20. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
21. เด็กชายราชวัตร   อาปัดชิง
22. เด็กชายวรวิทชญ์  มงคลสกุลกิจ
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์เทศ
24. เด็กชายสิทธิพัศ   คำภาไพร
25. เด็กหญิงอรชุดา   บุตรวงค์
26. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสิทธิ์
27. เด็กชายอาทิตย์   ชุนรัมย์
28. เด็กหญิงอารยากุล  นางสีคุณ
29. เด็กชายอิทธิพล   มูลตื้อ
30. เด็กชายเทิดศักดิ์   จันทร์วิจิตร
31. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุบุญมี
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุตรสีสวย
 
1. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
2. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
3. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
4. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
18 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   น้อยนันท้าว
2. เด็กชายจักรี  บุญไธสง
3. เด็กหญิงจิรานันท์  คำนนท์
4. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
5. เด็กชายณัฐพล  แก้วดอนรี
6. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองนอก
8. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
9. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
10. เด็กชายนัทธกานต์  โชงรัมย์
11. เด็กหญิงนัธมล  ปะทะรัมย์
12. เด็กชายนันทวัฒน์  ชินบุตร
13. เด็กหญิงพรนภา  นวนมิตร
14. เด็กหญิงพิราวรรณ  สมมัชฉา
15. เด็กชายพุฒิพงษ์  คำหลวง
16. เด็กหญิงภัทนาวดี  เชื้อนิตย์
17. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
18. เด็กหญิงมณฑิรา  จำปานิล
19. เด็กชายรวิชญ์  ส่วนบุญ
20. เด็กชายรัฐกิจ  สายาง
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พานิชศิริ
22. เด็กหญิงวิรดา  นาคนวล
23. เด็กหญิงวิราวรรณ  โนนสังข์
24. เด็กหญิงวิราสิณี  เกลี้ยงกรแก้ว
25. เด็กหญิงศรีสกุล  สังสุวรรณ์
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันชนะ
27. เด็กชายอดุลย์  พลมีเดช
28. เด็กชายอนุพงษ์  สีดาชมภู
29. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีทน
30. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงตา
31. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
32. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
33. เด็กหญิงอริสา  วัลละภา
34. เด็กหญิงเจนจิรา  ปกสันเที๊ยะ
35. เด็กชายเปรมวดี  สุดา
36. เด็กชายโชคอนันต์  นางสีคุณ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
3. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
4. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
5. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
6. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
7. นายสุวิทย์  คำมณี
 
19 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  มณีศรี
2. เด็กชายยิ่งพันธ์   ดีสมุทร
3. เด็กชายศุภกร  ดวงภักดีรัมย์
4. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีสิทธิ์
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุพงศ์  น้อยคำแพง
2. เด็กชายชาญวิทย์  มาดวังแสง
3. เด็กชายปภังกร  เชื้อนิตย์
4. เด็กชายปริญญา  คำตา
5. เด็กชายวัชรากร  ปัดตาชารี
6. เด็กชายศุภโชค  เพชรก้อน
7. เด็กชายอภิวัฒน์  โพรีแสงดา
 
1. นายจำนงค์  คำแหงพล
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
3. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรัญ  นันตะนะ
2. เด็กชายชุติพนธ์  แก้วบุดสา
3. เด็กชายธีระพงษ์  ภาพร
4. เด็กชายวีระศักดิ์  ชิณพัฒน์
5. เด็กชายสิทธิพร   พลชุมแสง
6. เด็กชายสุริยา  พิลาลี
7. เด็กชายสุวิทย์  พันนาเหนือ
8. เด็กชายอภินันท์  จันทร์ปา
 
1. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
2. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
3. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิวพร  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายสุวิทย์  คำมณี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงค์  ยอดผล
 
1. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญสรณ์  เจียงพงษ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ภาพร
3. เด็กชายอภินันท์  จันทพันธ์
 
1. นางทองนาค  กำแหงพล
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกสร