สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนพนันท์  โพเทพา
 
1. นางเพ็ญนภา  คำมาศ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอภิชาติ  เครือจันทร์
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวรวิชญ์  มงคลสกุลกิจ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ