สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงบุญญิสา  สายสิน
 
1. นางสุมาตย์  คำมุก
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทูลธรรม
 
1. นางประไพ  บัวสุคนธ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงรันดาวรรณ  จันกอ
 
1. นางประไพ  บัวสุคนธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายชนะโชค  แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงบุญญิสา  สายสิน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  พลมีศักดิ์
4. เด็กหญิงสุฐิตา  คุณเลิศ
5. เด็กหญิงอุษณิสา  บุญมาพิลา
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   คำแสนกอง
2. เด็กหญิงภารวี  โคตรศักดิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  น้อยจันวงศ์
4. เด็กหญิงอริษา  ไตรภูทอน
5. เด็กหญิงเพชรรินทร์  วรแสน
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงชวินนุช  โมสืบแสน
 
1. นางพิกุล  ศิริสอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทูลธรรม
 
1. นางพิกุล  ศิริสอน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง 10 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ทัศวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลิปอพาน
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิตราภา  ศรีสงัด
2. เด็กหญิงชลิตา  นุโยค
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ปริพล
 
1. นางปภาวี  จันทร์พุดซา
2. นางพิกุล  ศิริสอน