สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงรันดาวรรณ  จันกอ
 
1. นางประไพ  บัวสุคนธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงชวินนุช  โมสืบแสน
 
1. นางพิกุล  ศิริสอน