สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุติมา   นาพูล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   ประทุมวัง
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ขุรีลัง
 
1. นายดุสิต   โมกขรัตน์
2. นางโสภิญฆ์ฎา   มนตรี
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   อินทรักษา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   บุตรมะ
3. เด็กชายอนันต์   อันนอก
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายประยูร   ขูรีรัง
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.4 ทอง 10 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   มะโฮงชัย
2. เด็กชายนัฐติพงษ์   โอปาก
3. เด็กชายอำนาจ   ภูกิ่ง
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายประยูร   ขูรีรัง
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา   แก้วกุ่ม
2. เด็กหญิงธิติมา   แคนดงเมือง
 
1. นางสาวเกียรติยา   นารถสิทธิ์
2. นางโสภิญฆ์ฎา   มนตรี
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร   อร่ามพัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงแพรพิไล   ยุขะลัง
 
1. นางศิริพร   ศรีสุนนท์พันธ์
2. นางสาวสุปรีดา   หลาบคำ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   นามมนตรี
2. เด็กชายพงศกร   โพนห้วยวง
3. เด็กชายสุขสรรค์   ศรีแก้ว
 
1. นางรัตติยา   เดชบุรัมย์
2. นางศิริพร   ศรีสุนน์พันธ์
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ   นนสีลาด
2. เด็กชายวุฒิชัย   เปรมสิงห์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ   นารถสิทธิ์
 
1. นายดุสิต   โมกขรัตน์
2. นายผาสุก   สาสีดา
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง 14 1. เด็กชายพิสิฐษ์เกษม   เสาวโล
 
1. นายประยูร   ขูรีรัง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายสุริยะ   เอี้ยงจันทร์ทึก
 
1. นางโสภิญฆ์ฎา   มนตรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิฐ  อัปมะโห
2. เด็กหญิงภัทราพร  จันนา
3. เด็กหญิงอรทัย  ภูดวงตา
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายประยูร   ขูรีรัง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนริเนศ   คำเกาะแก้ว
2. เด็กชายพัชรพงศ์   ผุยเตชะ
3. เด็กชายเจริญชัย   เสนามี
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายสุปัน   ปะวันโน
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายพิสิฐษ์เกษม  เสาวโร
 
1. นายประยูร  ขูรีรัง
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาณิตา   สาสีดา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ประกายศรี
3. เด็กชายอิทธิ   ศักดิ์ศรี
 
1. นางพรพนา   บรรหารักษ์
2. นางสาวเกียรติยา   นารถสิทธิ์