สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรนันทร์  คงแสนคำ
 
1. นางภัทราพร  ดงจารย์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 1. เด็กชายณรงค์กร  โสร่วมข้อ
 
1. นางศิริพรรณ  ชุมโพธิ์น้อย
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   สมดอกแก้ว
 
1. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุสรา   ข่าขันมะลิ
2. เด็กหญิงศิริพร   ประมาคะเต
3. เด็กหญิงสุวนันท์   แสงสว่าง
 
1. นางยุวพิน   มะลิมาศ
2. นางศิริพรรณ   ซุยโพธิ์น้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรอินทร์
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  ปะริสาเก
3. เด็กหญิงจิระพร  ปะสีระเตสัง
4. เด็กหญิงศิริพร  ประโตพะยัง
5. เด็กหญิงสาวิตตี  แผงบุดดา
 
1. นางนงเยาว์   โนนหนองคู
2. นางอนงค์  สัจเขต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 1. เด็กหญิงพรรณภา   มาตแท่น
2. เด็กชายภัชรพงษ์   วิระโห
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ์   สุปะเทา
2. เด็กหญิงชมพูนุช   เพชรจินดา
3. เด็กหญิงนริศรา   มาตย์แท่น
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุขนะล้ำ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เฮียงเหี่ย
6. เด็กหญิงศิราพร   เชียรประโคน
7. เด็กหญิงสิริยากร   ประมาคะเต
8. เด็กหญิงอนัญญา   อุดร
9. เด็กหญิงอรนภา   มาแก้ว
10. เด็กหญิงอัญมณี   ไชยปะปา
 
1. นางสุลักษณ์   ตาลวงค์
2. นางอุบล   ฤทธิ์สอน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 1. นายธวัชวงค์   แก้วคำจันทร์
2. นายปฏิภาณ   ปัจจัยยัง
 
1. นางนวลอนงค์   กางมาเทศ
2. นายนาวา   แก้วหานาม
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายบวร  ราชพันแสน
 
1. นางสมใจ  วงษ์หล้า
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันท์   วงค์สุข
 
1. นางจันทร์ศรี   จำละคร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เฮียงเหี่ย
 
1. นางจันทร์ศรี   จำละคร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   สมดอกแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล   สารเงิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พวงจำปา
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณภา   มาตย์แท่น
2. เด็กชายภูภัทร   แก้วหะวงศ์
3. เด็กหญิงวารุณี   หอมเชย
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   ชัยดา
 
1. นางนริศร   ปทุมพร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศรันยา   ปะริสาเก
 
1. นางนริศร   ปทุมพร