สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรนันทร์  คงแสนคำ
 
1. นางภัทราพร  ดงจารย์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุสรา   ข่าขันมะลิ
2. เด็กหญิงศิริพร   ประมาคะเต
3. เด็กหญิงสุวนันท์   แสงสว่าง
 
1. นางยุวพิน   มะลิมาศ
2. นางศิริพรรณ   ซุยโพธิ์น้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรอินทร์
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  ปะริสาเก
3. เด็กหญิงจิระพร  ปะสีระเตสัง
4. เด็กหญิงศิริพร  ประโตพะยัง
5. เด็กหญิงสาวิตตี  แผงบุดดา
 
1. นางนงเยาว์   โนนหนองคู
2. นางอนงค์  สัจเขต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ์   สุปะเทา
2. เด็กหญิงชมพูนุช   เพชรจินดา
3. เด็กหญิงนริศรา   มาตย์แท่น
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุขนะล้ำ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เฮียงเหี่ย
6. เด็กหญิงศิราพร   เชียรประโคน
7. เด็กหญิงสิริยากร   ประมาคะเต
8. เด็กหญิงอนัญญา   อุดร
9. เด็กหญิงอรนภา   มาแก้ว
10. เด็กหญิงอัญมณี   ไชยปะปา
 
1. นางสุลักษณ์   ตาลวงค์
2. นางอุบล   ฤทธิ์สอน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันท์   วงค์สุข
 
1. นางจันทร์ศรี   จำละคร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เฮียงเหี่ย
 
1. นางจันทร์ศรี   จำละคร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   สมดอกแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล   สารเงิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พวงจำปา
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณภา   มาตย์แท่น
2. เด็กชายภูภัทร   แก้วหะวงศ์
3. เด็กหญิงวารุณี   หอมเชย
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม