สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  วิปาด
2. เด็กหญิงณัฐยา  อ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แพงสาย
 
1. นายมนูญ  อุทัยแพน
2. นายเศรษฐพัฒน์  แก่นผกา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยางนอก
2. เด็กหญิงชนกานต์  แพงสาย
3. เด็กหญิงปวีณา  พิลาโสภา
 
1. นางสาวพีริยาภรณ์  แท่นแก้ว
2. นางรำภา  ละทัยนิล
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ราชจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แพงสาย
3. เด็กหญิงสุนิสา  พิลาโสภา
 
1. นางสาวพีริยาภรณ์  แท่นแก้ว
2. นางรัชนี  มาตแท่น