สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทะวงศ์
3. เด็กหญิงจริยา  ยอดประทุม
4. เด็กหญิงฐาปณีกรณ์  ทอนโพธิ์แก้ว
5. เด็กชายทักษิณ  น้อยบุดดี
6. เด็กชายธวัชชัย  ยองมณี
7. เด็กหญิงนัยชนก  เงินไธสง
8. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์กัณหา
9. เด็กหญิงปนัดดา  ปินะสา
10. เด็กชายราชันย์  ปัตติลาพัง
11. เด็กหญิงศราญรัตน์  ประสานพันธ์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ่งสุข
13. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ปล้องทา
14. เด็กหญิงสุวัณณา  อนุศิริ
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองชนะ
 
1. นางจินตนา  สารพล
2. นางนิตยา  ยางนอก
3. นางละมัย  ปาปะขำ
4. นางสมจิตร  ธรรมอินทร์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กชายทิวัทต์  ผาพงษา
3. เด็กชายธวัชชัย  ยองมะณี
4. เด็กชายภูมินทร์  ยองมณี
5. เด็กชายสิทธิชัย  เสบ้านแท่น
6. เด็กชายอรรถชัย  ทูลนอก
 
1. นายคเชนทร์ชัย  สุระพล
2. นายนิพนธ์  ทอนโพธิ์แก้ว
3. นายวิเชียร  กุลิณี