สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 16 1. นางสาวรัญธิมา  ชัยสิทธิ์
 
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมินประภา  คล้ายคลึง
2. นางสาววรารัตน์  ปัตตาเนย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาปะไพ
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  ไตรโพธ์ิท่อน
2. เด็กชายปณชัย  พรมมากุล
3. เด็กชายพีรพล  ปินะภา
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงเบญจพร  ปินะถา
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวดี  วิชานนท์
2. เด็กชายศราวุธ  อนุศิริ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มหา
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงษ์
2. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    ศรฤทธิ์
2. เด็กชายพงศธร    แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงวรรณนิภา    เข็มทอง
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงศ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวดี  วิชานนท์
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจพร   ปินะถา
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงศ์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  บุพเต
2. นางสาวศุภาวรรณ  สีพรมมา
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
2. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปิติลาพัง
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากร   แสนสมัคร
 
1. นางชนากานต์    กาหลง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงดุษฎีพรรณ  สิทธิแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พิลา
4. เด็กหญิงพิชชา  อาทิตย์ตั้ง
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สมเภท
6. เด็กหญิงเพชร  มาตวังแสง
 
1. นางทองสร้อย  ปะวะภูตา
2. นางบุษบา  คงทน
3. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงนัฐนิกา  วิชานนท์
3. เด็กหญิงบุษยา  หงษ์คาร
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พูนไธสง
5. นางสาวศิริกัญญา  สิริบุรี
6. เด็กหญิงสุริยรัตน์  บัวแดง
 
1. นางทองสร้อย  ปะวะภูตา
2. นางบุษบา  คงทน
3. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายชินดนัย  พุทไธสง
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  กิ้นโบราณ
 
1. นายคงศักดิ์  ปักกาเวสา
2. นายอดุล  สุรวาทกุล