สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรรณพร  ขาวภา
 
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรินทร์  วัตรวิเศษ
2. เด็กหญิงวรรณวลี  มะโนราช
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัตติยะวงศ์
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางสัมพันธ์  อุดมศิลป์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 97.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  ปัตตายะโส
2. เด็กชายคุโนปการ  อุชี
 
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีหาวงศ์
 
1. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงธิติมา   เชื้อคนแข็ง
 
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายชนมการ   หอมไทสด
 
1. นายสมจิต   สีหาบุญทอง
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย   ขุนคินี
2. เด็กชายกุลธร   เอ้นแคน
3. เด็กชายขัตติยะ   ประภาวิชา
4. เด็กชายชิติพัทธ์   นามมะ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   หม่อยปู้
6. เด็กชายธนพรรธน์   ดอมไธสงค์
7. เด็กหญิงธิติมา    เชื้อคนแข็ง
8. เด็กชายปฐมพร   สาวันดี
9. เด็กหญิงปณิดา   สมมุ่ง
10. เด็กหญิงปัทมา   คุณสิทธิวาณิชย์
11. เด็กหญิงปิยธิดา    เอ้นแคน
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน   คำภูธร
13. เด็กหญิงฟาฏิมา   นนทไชย
14. เด็กชายภานุพงษ์   หอมกลิ่น
15. เด็กชายรณภพ   ชารีอัน
16. เด็กหญิงรัชนีกร    เกตุลำ
17. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีภูวงศ์
18. เด็กหญิงศรินธร    เกี้ยมแสนเมือง
19. เด็กหญิงศิริรักษ์   ชูทอง
20. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณี
21. เด็กหญิงสุนิสา   ดาราช
22. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แสนกันยา
23. เด็กชายอดิศร   ทวีศรี
24. เด็กหญิงอภิสรา   วงษ์คำจันทร์
25. เด็กชายเกษม   แสงรวม
26. เด็กหญิงเบญญาภา   นรเพ็ชร
 
1. นางพูนทรัพย์   กันหา
2. นางราตรี   สีหาบุญทอง
3. นายสมจิต   สีหาบุญทอง
4. นายสมจิตร   นนทไชย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปะนะภูเต
2. เด็กชายภานุวัตร  ปัตตายะโส
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ภาระโข
 
1. นางวรรดารันต์  พลจันทึก
2. นางสัมพันธ์  อุดมศิลป์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.7 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิตยา  สังวุฒิโต
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาพา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางราตรี  สีมาบุญทอง
2. นางศรีประไพ  ปะนะภูเต