สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงวิภาวินี  โสภาพ
 
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรชา  โชติกานต์
2. เด็กหญิงนิสรา  บุญลอยสงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แทนรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐนิชา  มีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  บุญมาพิลา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกี่ยงภา
 
1. นางศิริกัญญา  วงศ์ภาคำ
2. นายสราวุฒิ  วงศ์ภาคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.24 ทองแดง 8 1. เด็กชายจรัส  ไชยบุญ
2. เด็กชายชนาธิป  ปิดตานัง
 
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายรัชพล  ทานอก
2. เด็กชายสราวุธ  ศาลางาม
 
1. นายสราวุฒิ  วงศ์ภาคำ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24    
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.5 ทอง 17    
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายจรัส   ไชยบุญ
 
1. นางศิริกัญญา   วงศ์กาคำ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เกี้ยงดา
 
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกุสุมา  คำสีแก้ว
 
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงพีรดา  กองศิริ
 
1. นางธีรารัตน์  แก้ววิเศษ