สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรชา  โชติกานต์
2. เด็กหญิงนิสรา  บุญลอยสงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แทนรินทร์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.5 ทอง 17    
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เกี้ยงดา
 
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงพีรดา  กองศิริ
 
1. นางธีรารัตน์  แก้ววิเศษ