สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรชวิล  โฮมคำจันทร์
2. เด็กชายจักรพงษ์  เกิดสีทอง
3. เด็กหญิงตรีเนตร  ชองพูล
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  นิมะลา
5. เด็กหญิงอุทุมพร  นะตะ
 
1. นายบัญชา  กล้าหาญ
2. นางสวาท  ไลออน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แคนอินทร์
2. เด็กหญิงพรธิตา  ธิตาแสง
3. เด็กหญิงภัญญาวีร์  ธิตาแสง
4. เด็กหญิงลำพูน  ดงตะใน
5. เด็กหญิงวนิดา  ปาลาด
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสมอพิทักษ์
7. เด็กหญิงศุภกานต์  เต็มรัมย์
8. เด็กหญิงศุภรัตน์   คำหารพล
9. เด็กหญิงอรยา  พลคำแก้ว
10. เด็กหญิงเกษวรินทร์  นินทะสิงห์
 
1. นางชนันทิดา  โคตรุฉิน
2. นางทรงศิลป์  วิลัยสิทธิ์
3. นายสวาท  ไลออน
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงอติกานต์   นัตรพักตร์
 
1. นางชนันธิดา    โคตรุฉิน