สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรชยา  ผลผะกา
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อ้วนวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กันหาพรม
4. เด็กหญิงอชิตา  มะธิมะนัง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ   พันบุญมา
2. นายปิยพงษ์   น้อยหลุบเลา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ
 
1. นางแสงเดือน  อินทร์วังดู่
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทวยไธสง
2. เด็กหญิงนิระชา  อินวังดู่
 
1. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
2. นางแสงเดือน  อินทร์วังดู่
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายพัฒนากร  ทองบ่อ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  หวัดวาปี
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นายนราวุธ  โคนะโร
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยจันวงษ์
2. เด็กชายนนทกาญจน์  น้อยจันวงษ์
3. เด็กชายพีรยุทธ  โยธิบาล
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา