สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  แทนหลาบ
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  ลายนอก
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉันทพล   อาจพลไทย
 
1. นายอินทร์  สีเชียงหา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณา   น้อยจันทร์วงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา   มหิงสาเดช
3. เด็กหญิงเกศกนก   เอ่นแคน
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   สวัสดี
2. นางพงษ์ลดา  วรรณปะกา
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราพร   พานิชศิริ
2. เด็กชายปราบชนะ   ป้อมยาหยับ
3. เด็กชายมหัคฆพันธ์   สังเสวี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   สวัสดี
2. นางพิกุล  เสนาโนฤทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนเย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   จันเต
3. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์   คุ้มไพทูรย์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทุมนาหาด
5. เด็กหญิงอริสรา  โลหากาศ
 
1. นางมะลิ  ผิวนวล
2. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวิภา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ่งยืน
3. เด็กหญิงจิรนันท์  อัยยะโก
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยเสนา
5. เด็กชายธนกฤต  ครอบครองวงษ์
6. เด็กชายนันตกร  ปิตตานะ
7. เด็กหญิงนันธิดา  พิชัยช่วง
8. เด็กชายปริวัฒน์  แก้มแสนเมือง
9. เด็กชายพลจิตต์  ทานะสี
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  วรรณา
11. เด็กชายศุภกิจ  มาพงษ์
12. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเขต
13. เด็กหญิงสุธารินี  ทุมนาหาด
14. เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณา
15. เด็กหญิงสุพัชชา  ปักกาเวสูง
16. เด็กชายอภิวัฒน์  คู่กะสงข์
17. เด็กชายเกียรติพงษ์  พงษ์สวัสดิ์
18. เด็กชายเฉลิมวงค์  บุญสวาย
19. เด็กชายเมธาสิทธ์  ตะวัน
20. เด็กหญิงโสภิตรา  ขามจ้าน
 
1. นายธีรศักธิ์  ภูชะวี
2. นายประยูร  บุญยัสสะ
3. นางพจมาลย์  ป้อมจาหยับ
4. นางมะลิ  ผิวนวล
5. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร   ราชเจริญ
 
1. นางพิกุล  เสนาโนฤทธิ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนต์นภา   เวโสวา
 
1. นางพจมาลย์  ป้อมจาหยับ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 11 1. เด็กชายนิธิวัฒน์   พุดลา
 
1. นางประยูร  บุญยัสสะ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บัวรัตน์
 
1. นางประยูร  บุญยัสสะ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะลิกัน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   มุกดาตระกูล
 
1. นางพิรุณมาศ   ประเสริฐโส
2. นายวิระพงษ์   ปะนามะเส
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิตลดา  สิมสีดา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตั้งชารี
3. เด็กหญิงชลดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
2. นายสมคิด  คำจันทร์วงษา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะลิกัน
2. เด็กชายฉันทพล  อาจพลไทย
 
1. นางพิรุณมาศ   ประเสริฐโส
2. นายวิระพงษ์  ปะนามะเส
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาทิติยา   หนอสีหา
 
1. นายอุดมพร   ถาโคตร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หนอสีหา
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูรินทร์   ยอดมาลี
 
1. นางสมควร  สีเชียงหา
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   อุณาธิเนย์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  ทานะสี
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อยจันทร์วงษ์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
2. นางสมควร  สีเชียงหา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  ทานะสี
2. เด็กชายวรพล  เกษหอม
 
1. นางพจมาลย์  ป้อมจาหยับ
2. นางลำดวน  ยอดสะเทิน